Tarieven

Deze tarievenlijst is geen aanbod en houdt geenszins de verplichting in voor de bank om ondervermelde verrichtingen uit te voeren. Deze lijst is indicatief. Afwijkingen maken steeds het voorwerp van bijzondere overeenkomsten en worden gerechtvaardigd hetzij door de belangrijkheid van de verrichtingen hetzij door het bestaan van een uitzonderlijke situatie.

Bijkomende en/of gepersonaliseerde inlichtingen kunnen bij één van onze vermogensbeheerders in één van de zetels worden bekomen

Onderstaande tarieven zijn van kracht vanaf 1 juli 2019, onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen, die aan de rekeninghouders worden meegedeeld.

Tarieven
 
 
Nederlands
Français Nederlands English