Delen als verantwoorde investeerder

Delen Suisse specialiseert zich in discretionair vermogensbeheer, wat wil zeggen dat zij het vermogen belegt in naam van en voor rekening van haar klanten. De investeringsbeslissingen hebben een wezenlijke invloed op de samenleving.

Bij Delen Private Bank, Delen Private Bank Luxembourg en Delen Suisse wordt het vermogen van de klanten geïnvesteerd in beleggingsfondsen bij de invulling van de portefeuilles. Al deze beleggingsfondsen, zonder uitzondering, passen het verantwoord investeringsbeleid consequent toe.

Via haar verantwoord investeringsbeleid draagt Delen Suisse bij tot heel uiteenlopende Sustainable Development Goals of SDG’s, waarbij verantwoorde consumptie en productie (SDG 12) en klimaatactie (SDG 13) de voornaamste zijn.

Duurzaamheidsrapport 2023

In het duurzaamheidsrapport krijgt u een overzicht van de belangrijkste duurzame realisaties van 2023. We stellen de vier essentiële Sustainable Development Goals voor en overlopen de belangrijkste KPI’s voor elke stakeholder.

Download het duurzaamheidsrapport 2023

31,8 miljard euro verantwoord beheerd

Delen Suisse investeert ruim 31,8 miljard van haar klantentegoeden via de beleggingsfondsen die beheerd worden door fondsenbeheerder Cadelam. Al deze beleggingsfondsen, zonder uitzondering, passen het verantwoord investeringsbeleid consequent toe.

31,8 miljard
Duurzaam investeren wordt toegepast op alle huisfondsen
Artikel 8
de classificatie van onze huisfondsen volgens de Europese regelgeving

Volgens de recente Europese SFDR-wetgeving (Sustainable Finance Disclosure Regulation) krijgen al onze fondsen een artikel-8-classificatie. Dit betekent dat deze fondsen duurzaamheidskenmerken promoten, zonder dat hun bijdrage aan duurzaamheid een expliciete doelstelling van de fondsen is.

Onze natuurlijke reflex om zorg te dragen voor waardevolle zaken sluit perfect aan bij het ESG-beleid. De grootste hefboom ligt uiteraard bij ons duurzaam investeringsbeleid.
Michel Buysschaert – CEO

Europa heeft grote ambities op vlak van ESG (ecologie, sociale verantwoordelijkheid, goed bestuur), en doet onder andere beroep op de financiële instellingen om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Zo dienen zij de ‘belangrijkste ongunstige effecten’  – zeg maar duurzaamheidsrisico’s – van hun investeringsbeslissingen en adviezen te identificeren, te meten en in de gaten te houden, en dit op de drie ESG-domeinen.

Via de drie pijlers van integratie (van niet-financiële criteria), dialoog (met bedrijven ter ondersteuning van hun duurzame transitie) en uitsluiting (van bedrijven met een al te groot duurzaamheidsrisico), komt Delen Suisse de Europese wetgever tegemoet om duurzaamheidsrisico’s te mitigeren. We overlopen ze hieronder.

Integratie van niet-financiële criteria

Voor alle investeringen in onze huisfondsen wordt naast financiële prestaties van de bedrijven gekeken naar ESG-parameters. Overwegingen in verband met ecologie, samenleving en goed bestuur worden dus mee geïntegreerd in elke investeringsbeslissing.

De financiële gezondheid van een bedrijf is immers slechts houdbaar op langere termijn als het ook goed scoort op niet-financiële parameters. De onafhankelijke dataleverancier Sustainalytics bouwde de voorbije 25 jaar haar reputatie op als wereldleider inzake duurzaamheidsonderzoek. Sustainalytics analyseert en quoteert bedrijven op ESG-risico’s. Het spectrum gaat van 100 tot 0. Hoe lager de score, hoe minder ESG-risico’s voor het bedrijf.

Omdat Cadelam bij haar investeringsbeslissing rekening houdt met ESG-factoren, ligt de gemiddelde ESG-risicoscore van onze huisfondsen lager dan die van de referentie-index. 

Delen huisfondsen
19,8
ESG-risicoscore
Referentie-index
21,8
ESG-risicoscore

Nemen we klimaatzorg als voorbeeld, meer concreet de koolstofintensiteit (koolstofemissie in verhouding tot de omzet). Deze score ligt voor de bedrijven in onze portefeuilles een pak lager dan die van de referentie-index.

Delen huisfondsen
113,4 tCO2
per miljoen euro omzet
Referentie-index
171,2 tCO2
per miljoen euro omzet

Op basis van de ESG-risicoscore kan de bank twee richtingen uitgaan met bedrijven waarin ze investeert of overweegt te investeren: of ze gaat in dialoog met het bedrijf met het oog op een duurzame verbetering (dat is de tweede pijler, engagement), of ze weert het bedrijf uit alle portefeuilles (de derde pijler, uitsluiting).

Dialoog met bedrijven om hun duurzame transitie mee te ondersteunen 

Engagement verwijst naar de continue en constructieve dialoog tussen de investeerder en zijn participaties. De investeerder (in ons geval Cadelam) heeft immers als aandeelhouder niet alleen recht op een deel van de winst, maar verkrijgt via het stemrecht van zijn aandelen een zekere inspraak in het beleid van het bedrijf waarin hij investeert.

Via constructieve gesprekken en concrete afspraken moedigen Delen Suisse en Cadelam bedrijven aan om werk te maken van hun transitie naar een meer ecologische, sociaal rechtvaardige en beter bestuurde wereld. 

Delen ging in dialoog met 325 bedrijven, goed voor 70% van de bedrijven in portefeuille.

Download het EOS Engagement Plan (EN)

70%
percentage van bedrijven binnen de portefeuilles waarmee de dialoog opgestart wordt
325
aantal bedrijven waarvoor engagementprocedures lopen

Uitsluiting van bedrijven met té grote duurzaamheidsrisico’s

Bedrijven verkopen of weren uit de portefeuilles is het drastische sluitstuk van duurzaam vermogensbeheer. Wanneer de dialoog of het stemrecht op de Algemene Vergadering in het kader van engagement niet voldoende resultaat oplevert, of wanneer blijkt dat het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf negatief evolueert, dringt desinvestering zich op.

De voorbije twee jaar internaliseerden we een deel van het analyseproces, ter vervanging van de uitsluitingslijsten van externe partijen. Met de hulp van onderzoeksbureau Sustainalytics werd de analyse een stuk concreter gemaakt.

Onze fondsenbeheerder Cadelam sluit vijf categorieën van bedrijven uit: bedrijven actief in niet-conventionele wapens of tabak, bedrijven met een ernstig ESG-risico of klimaatgerelateerde duurzaamheidsrisico's en bedrijven die de UN Global Compact Principles consistent schenden.

Download ons uitsluitingsbeleid

Nieuwsgierig wat Delen als organisatie presteert op ESG-vlak?

Ecologie, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur dringt intussen ook door in de hele organisatie van Delen Suisse. Het interne ESG-beleid richt zich onder andere op onze medewerkers en het klimaat.